FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
WYMAGANE DOKUMENTY NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • kserokopie odpisu/ów skróconego/ych aktu/ów urodzenia dziecka/dzieci (oryginał do wglądu)
 • kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • kserokopia wyroku orzekającego rozwód/separację (oryginał do wglądu),
 • kserokopia odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniej osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia o dochodzie uzyskanym w 2014 r. wszystkich pełnoletnich osób wchodzących do składu członków rodziny,
 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014,
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • zaświadczenie od Komornika lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji w okresie dwóch ostatnich miesięcy zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów,
 • zaświadczenie od Komornika lub oświadczenie  o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 r.

z Sądu Okręgowego (tylko jeśli dłużnik przebywa za granicą):

 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęci lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenie z Sądu lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów 2014 r.