WYMAGANE DOKUMENTY NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016/2017

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • kserokopie odpisu/ów skróconego/ych aktu/ów urodzenia dziecka/dzieci (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • kserokopia wyroku orzekającego rozwód/separację (oryginał do wglądu),
 • kserokopia odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniej osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • zaświadczenie od Komornika lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2015 r.,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęci lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku