Program antymarginalizacyjny dla osób bezrobotnych, klientów MOPS w Pruszczu Gdańskim realizowany w okresie IX-XII. 2010r., promujący efektywne poszukiwanie pracy na lokalnym rynku pracy.

Cel projektu

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • zaktywizowanie osób biernych zawodowo
 • nabycie nowych umiejętności w zakresie poszukiwania pracy
 • odzyskanie samoakceptacji, zmiana stylu życia,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego
 • zwiększenie poczucia własnej wartości u osób bezrobotnych
 • zdobycie umiejętności z zakresu sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • nabycie praktycznych umiejętności z zakresu autoprezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • uzupełnienie niezbędnej wiedzy do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, promocja mobilności na rynku pracy
 • zapewnienie pomocy poradniczej

Grupa docelowa
Osoby bezrobotne, klienci MOPS w Pruszczu Gdańskim.
W działaniach uczestniczyło 11 osób.
W ramach działań podejmowanych w projekcie uczestnicy mieli możliwość korzystania ze szkoleń oraz uczestniczenia
w warsztatach. Szkolenia i warsztaty wyposażyły odbiorców w niezbędne umiejętności i wiadomości z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, metod poszukiwania pracy, co wymiernie zwiększyło ich szanse na rynku pracy.

Do rezultatów osiągniętych przez uczestników projektu należy zaliczyć:

 • nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami, podniesienie samooceny, zmotywowanie do poszukiwania pracy,
 • zdobycie wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.