Wolontariat stanowi, szczególnie dla osób bezrobotnych oraz młodych szansę na zdobycie nowych umiejętności, na znalezienie nowej, ciekawej pracy. Często, praca wolontarystyczna okazuje się pierwszym krokiem zdobycia doświadczenia na drodze zawodowej lub pomocą w wyborze kierunku dalszego kształcenia.
Wolontariat umożliwia nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnych działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Służy poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu nowych umiejętności.

Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim propaguje i rozwija ruch wolontarystyczny, dając szansę zainteresowanym osobom na wykorzystanie własnych umiejętności, zdobycie doświadczenia oraz rozwijanie własnego potencjału. W ramach aktywizacji społeczno-zawodowej klientów MOPS podjęto współpracę z 5 dorosłymi wolontariuszami (klientami MOPS), którzy codziennie odwiedzają osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, dostarczając im obiady ze stołówki Ośrodka oraz pomagając w codziennych czynnościach. Wolontariusze pomagają 9 osobom niepełnosprawnym i starszym z terenu naszego miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu przy Zespole Szkół Nr 1
i przy Zespole Szkół Nr 2 w Pruszczu Gdańskim przy realizacji dwóch programów wolontarystycznych:

  • "Starszy kolega - Starsza koleżanka" – program skierowany do dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej tut. Ośrodka znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Celem programu jest stworzenie pozytywnych relacji pomiędzy wolontariuszem a dzieckiem poprzez pomoc w nauce, pomoc w przyswojeniu norm społecznych, pozytywnych wartości, przeciwstawianie się złym zachowaniom i nawykom. Program realizowany jest od 2009 roku. Do końca 2011 roku udział w nim wzięło łącznie 24 wolontariuszy, którzy objęli wsparciem w kolejnych latach następująca liczbę dzieci i młodzieży: 2009 - 1; 2010 - 10; 2011 - 13.
  • "Wnuczek - Wnuczka" – program skierowany do osób w podeszłym wieku, samotnych, w tym uczestników Domu Dziennego Pobytu. Celem programu jest aktywizacja społeczna osób starszych, rozwój kontaktów społecznych, wytworzenie więzi i bliskości z druga osoba. Wolontariusz zdobywa doświadczenie w pomocy osobie starszej, uczy się odpowiedzialności za drugą osobę i za powierzone zadania. Program realizowany w latach 2009-2011, pomoc świadczyło 26 wolontariuszy, a wsparciem objęto 17 seniorów z terenu miasta.