ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Przyznawany jest w wysokości 153 zł, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku;
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
4. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
2. jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

WAŻNE:
Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 9 w godzinach:
poniedziałek 08:00 – 16:00
wtorek – piątek 07:30 – 15.30
lub ze strony internetowej.