Zakup węgla na preferencyjnych warunkach możliwy będzie do 30 kwietnia 2023 r. Zapraszamy osoby, które posiadają zaświadczenia upoważniające do dokonania zakupu, aby skorzystały z możliwości kupna węgla na preferencyjnych warunkach.

Skład węgla, w którym można dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, znajduje się na terenie hurtowni — Millenium Hurtownia Budowlana w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański. Sprzedaż węgla odbywa się od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00. Cena sprzedaży 1 tony węgla wynosi 1790 zł. Opłatę za węgiel należy uregulować podczas zakupu, akceptowane są płatności gotówką lub kartą.

Koszt transportu węgla pokrywa osoba, która ten węgiel kupuje, na terenie miasta jest to stała cena 50 zł. Transport można zamówić i opłacić wraz z zakupem węgla. Akceptowany jest także transport we własnym zakresie. Wszelkie uzgodnienia w tej dziedzinie należy dokonywać z pracownikami składu.

 

To kolejna pomoc, mająca na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze.
Od stycznia 2023 r. dostępne jest świadczenie, tym razem dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem.
Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za dostarczenia paliwa.
Refundacja podatku VAT obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwa gazowe.

Szczegółowe informacje:

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

 

Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 10 marca 2023 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – edycja 2023.
Termin składania ofert mija 21 kwietnia br.

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
W ramach zadania wpierane będą działania, dotyczące następujących obszarów (priorytetów):
A/ zapobieganie skrajnym formom wykluczenia społecznego osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób w kryzysie bezdomności poprzez tworzenie adekwatnej oferty wsparcia.
B/ działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem, w tym wsparcie asystenta,
C/ tworzenie systemu wspomagającego rodziców w wychowaniu dzieci przez rozwój usług społecznych i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,
D/ tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób starszych i kombatantów poprzez rozwój usług i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,
E/ wyróżnienie najlepszych inicjatyw i promocja dobrych praktyk w działaniach sektora pozarządowego w sferze pomocy społecznej z terenu województwa.


Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

Program „Opieka wytchnieniowa”

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Załączniki:

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023"
Oświadczenie uczestnika o wyborze osoby świadczącej opiekę wytchnieniową"

 

Gmina Miejska Pruszcz Gdański pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w wysokości 225.093,60 zł,

całkowita wartość projektu - 225.093,60 zł

 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim natomiast usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania uzyskać można na stronie internetowej https://www.mopspruszczgdanski.pl/ w zakładce „opieka wytchnieniowa” lub pod numerem
58 682 27 55.

Osoby, które chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie wniosku w siedzibie MOPS w Pruszczu Gdańskim wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka, oraz oświadczeniem uczestnika o wyborze osoby świadczącej opiekę wytchnieniową.

Pomoc przyznawana w ramach ww. Programu jest bezpłatna.

Wnioski będą przyjmowane w naborze ciągłym do chwili wykorzystania przyznanych środków.