Dodatek Osłonowy - można składać wnioski o nowe świadczenie

Mieszkańcy zamieszkujący teren gminy miejskiej Pruszcz Gdański od 4 stycznia 2022 r. mogą składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim, który będzie realizatorem tego świadczenia oraz przez elektroniczną platformę ePUAP lub za pośrednictwem poczty polskiej.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo
1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać do 31 października 2022 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • osobiście (papierowo) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9, ( pon. 8:00-16:00 oraz wt.-pt. 7:30-15:30) lub za pośrednictwem poczty.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

WAŻNE: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1);
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2).

Do pobrania:

 1. Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Od 1.01.2022 r. obsługą świadczeń wychowawczych 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Zmiana ustawy zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Najważniejsze zmiany:

 1. podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 2. wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną,
 3. wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze do 31 grudnia 2021 r. w gminie (za okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.), prawo do świadczenia ustali gmina albo wojewoda ( gdy do świadczenia stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Świadczenia za okres do 31 maja 2022 r. wypłaci gmina.

Świadczenia wypłacane obecnie przez Ośrodek, nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Do ZUS z kolei, należy kierować od dnia 01.01.2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci. Wnioski na nowy okres zasiłkowy, będzie można składać do ZUS-u od 01.02.2022 r.


Więcej informacji znajduję się:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-stycznia-2022-r_-zus-bedzie-obslugiwal-wnioski-o-swiadczenia-dla-rodzin-swiadczenie-wychowawcze-500-plus-i-rodzinny-kapital-opiekunczy/4326008

 

 

Dnia 24 grudnia 2021 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim będzie nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2020 Kierownika Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z dnia 22 grudnia 2020 r. w   sprawie   rozkładu   czasu   pracy   pracowników   Miejskiego   Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w roku 20201 dzień 24 grudnia 2021 r. został ustalony dniem wolnym od pracy, za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wniosek e500 plus

 

 

W poniedziałek, 13 września 2021 r. ruszył etap głosowania na projekty w ramach pruszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Swój głos można oddać przez 2 tygodnie, tj. do 27 września 2021 r. W głosowaniu biorą udział 23 projekty, które zostały zgłoszone przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i pozytywnie zaopiniowane przez zespół ds. budżetu obywatelskiego. Warto zapoznać się z projektami, by podczas głosowania podjąć właściwą decyzję. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2022 roku.

Jak oddać głos?

 • za pomocą internetowego formularza na stronie: https://bo.pruszcz-gdanski.pl/,
 • za pomocą papierowego formularza/karty głosowania (wypełnioną kartę do głosowania wrzucamy do urny, która będzie wystawiona w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub wysyłamy pocztą na adres ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański – liczy się data stempla pocztowego). Formularz można ściągnąć ze strony https://bo.pruszcz-gdanski.pl/, można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20) oraz w miejskich jednostkach  i szkołach.

Szczegółowy opis projektów znajduje się na: https://bo.pruszcz-gdanski.pl