Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na wszystkie dzieci, do ukończenia 18 roku życia,  bez kryterium dochodowego.

Świadczenie wychowawcze to 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochody osiągane przez rodziców.

Świadczenie  przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców tzn że otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu  jest pod opieką naprzemienną rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.
Wymagane dokumenty:
do wniosku o ustelenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć odpowiednio:

  1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze – (tylko do wglądu),
  2. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację,
  5. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sadowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  6. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
  7. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  8. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji a informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.  Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie można odebrać osobiście w ośrodku rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.


Możliwośc złożenia wniosku:
W formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r., za pośrednictwem:

  1. Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”    
  2. bankowości elektronicznej -

W formie tradycyjnej (papierowej) osobiście w siedzibie  MOPS przy
ul. Niepodległości 9, od :
1 - 30 sierpnia 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00
2 września 2019 r. w godzinach pracy MOPS tj:
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2