Terminy wypłat na 2023 r.

 

Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

21 grudnia 2022 r. weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. To kolejna pomoc, mająca na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze.
Z dotychczasowych form wsparcia skorzystały gospodarstwa, których główne źródła ogrzewania były zasilane paliwami stałymi (węgiel i paliwa węglopochodne), gospodarstwa ogrzewające się za pomocą drewna kawałkowego, peletem drzewnym, innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG oraz przy pomocy kotła olejowego. Wnioski na te dodatki można było składać do 30.11.2022 r. Od stycznia 2023 r. dostępne jest kolejne świadczenie, tym razem dla gospodarstw ogrzewających się gazem.
Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za dostarczenia paliwa.
Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwa gazowe.

Kto może ubiegać się o refundację?
O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Termin złożenia wniosku
Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.
Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Wzór wniosku udostępniony będzie przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bardzo ważne:
Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Gdzie złożyć wniosek?
Dla mieszkańców gminy miejskiej Pruszcz Gdański realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. Wniosek można złożyć w godzinach pracy Ośrodka w Sekcji Świadczeń Rodzinnych.  

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

BIP - Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych

Gmina Miejska Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, informuje, że od dnia 15 listopada 2022 r. rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Wzór wniosku jest załącznikiem do niniejszego artykułu. Dostępny jest również w siedzibie MOPS w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9,  83-000 Pruszcz Gdański.

Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9,  83-000 Pruszcz Gdański, w następujących godzinach: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30 w dziale ds. świadczeń rodzinnych.


Załączniki

 1. Wzór wniosku o zakup węgla 2022
 2. Informacja szczegółowa dot. naboru wniosków o zakup preferencyjny węgla

 

Informujemy, że realizacją dodatku elektrycznego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej — Sekcja Świadczeń Rodzinnych.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13 b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

WAŻNE:

 • Jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.
 • Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.
 • Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego urzędnik będzie miał wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym informacji w nim podanych, może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia, będzie podstawą do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.
 • Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego należy złożyć w terminie do dnia 1 lutego 2023 r.
 • Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej szczegółów:
https://mops-pruszczgd.naszbip.pl/czym-sie-zajmujemy/dodatek-elektryczny

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych

 

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG ( nie ziemnym), albo
 3. kocioł olejowy,

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.


Jaka jest wysokość dodatku?
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:

 1. 3.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2.000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy


Jaki termin na złożenie wniosku?
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców gminy miejskiej Pruszcz Gdański można złożyć:

 1. w wersji papierowej, w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9, w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30, lub
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  WAŻNE: wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Do pobrania:

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 2. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.