Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera więc osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim tworzą: pracownicy socjalni, psycholog, asystenci rodziny oraz pracownicy świadczący usługi opiekuńcze w środowisku.
Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

 1. świadczenia pieniężne:
  zasiłek stały,
  zasiłek okresowy,
  zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 2. świadczenia niepieniężne:
  praca socjalna,
  ubezpieczenie zdrowotne,
  poradnictwo specjalistyczne,
  interwencja kryzysowa,
  schronienie,
  posiłek,
  niezbędne ubranie,
  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,
  pobyt w mieszkaniu chronionym,
  kierowanie do ośrodków wsparcia,
  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
  sprawienie pogrzebu.

Interwencja kryzysowa
Interwencję kryzysową rozumiemy jako metodę systemowego, interdyscyplinarnego, wielowątkowego oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczającą wszechstronnego wsparcia i wielostronnej pomocy: psychologicznej, materialno - bytowej, prawnej, społecznej, medycznej, informacyjnej i innej. Celem interwencji kryzysowej jest spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności jego samodzielnego pokonania (złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieżenie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny, przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie).
W przypadku stwierdzenia występowania przemocy w rodzinie pracownik socjalny wszczyna procedurę Niebieskiej Karty. Podmiotami uprawnionymi  do wszczynania procedury Niebieskiej Karty są: ośrodek pomocy społecznej, policja,  placówki oświatowe, służba zdrowia oraz  komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Głównym celem ww. procedury jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb stykających się z ofiarami lub sprawcami przemocy w rodzinie. Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty nie kończy się jedynie na zebraniu ważnych informacji na temat zdarzenia lub sytuacji w rodzinie. Jej zadaniem jest przede wszystkim szybkie uruchomienie działań podnoszących stan bezpieczeństwa ofiar przemocy oraz ich kontynuacja aż do momentu, gdy możemy jednoznacznie stwierdzić, że udzielono wszelkiej dostępnej i potrzebnej pomocy, a przemoc w danej rodzinie już nie występuje.

Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne jest udzielane osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne jest realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo rodzinne skierowane jest natomiast do rodzin, które mają problemy
w funkcjonowaniu – w tym problemy wychowawcze, opiekuńcze /dotyczące zarówno dzieci jak i dorosłych członków rodziny.  

Asystent rodziny
Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomoc w postaci asystenta rodziny. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest  prowadzenie  pracy z rodzinami biologicznymi polegającej na udzielaniu pomocy w poprawie ich sytuacji życiowej oraz w kształtowaniu odpowiednich postaw rodzicielskich w celu prawidłowego sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny prowadzi pracę za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny pobudzając ją do aktywnego współdziałania. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną m.in. w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z art. 176 ust. 5 ww. ustawy do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym  (wydatki te ulegają zmianie w następujący sposób: w pierwszym roku pobytu gmina finansuje pobyt dziecka w 10%, w drugim roku w 30 %, w trzecim roku i latach następnych w 50 %) pełnego kosztu pobytu.

Dom Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przeznaczony jest dla osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Służy utrzymaniu tych osób w dobrej sprawności psychofizycznej niezbędnej do jak najdłuższego, samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Prowadzona w DDP działalność twórcza jest szczególnie ważna dla ludzi starszych przywraca im wiarę w sens życia i podnosi wartość tego okresu. Stymulacja działań poprzez terapię zajęciową prowadzoną w DDP ma na celu: usprawnienie psychiczne i fizyczne; przywrócenie zdolności nawiązywania kontaktów
i umiejętności współżycia z innymi ludźmi, umiejętność funkcjonowania w środowisku lokalnym; umożliwienie wykonywania czynności dnia codziennego i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa. Terapia zajęciowa zapobiega skutkom ograniczenia aktywności ludzi starych i przywraca im tę zdolność.

Dom Dziennego Pobytu zapewnia uczestnikom:
• pobyt w godz. 8.00 – 15.00 ;
• jeden gorący posiłek (odpłatny w zależności od wysokości posiadanego dochodu),
• zabiegi rehabilitacyjne: masaż,
• pomoc w załatwianiu spraw socjalno-bytowych,
• poradnictwo prawne i psychologiczne,
• zajęcia terapeutyczne – w zależności od możliwości i zainteresowań uczestników (zajęcia kulturalno-rekreacyjne organizowane na terenie ogrodu MOPS oraz imprezy wyjazdowe).

W Domu Dziennego Pobytu uczestnicy uaktywniają się poprzez następujące zajęcia:
• terapię zajęciową (prace plastyczne, rękodzieło itp.)
• trening z zakresu higieny osobistej,
• rozrywkę - wspólne gry i zabawy,
• wzajemną pomoc - wspieranie się nawzajem, wspólne szukanie rozwiązań nurtujących problemów,
• świętowanie różnych okoliczności - świąt, rocznic i innych okoliczności,
• uczestnictwo w życiu społeczności lokalnych.


Świetlica Socjoterapeutyczna jest placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, pochodzących z rodzin wymagających wsparcia w kwestiach opiekuńczo – wychowawczych, narażonych na konsekwencje wynikające
z funkcjonowania w środowisku dotkniętym problemem alkoholowym, zagrożonych uzależnieniem w stopniu utrudniającym im realizację zadań życiowych bez specjalistycznej pomocy.

Sposób rekrutacji:
Dzieci są kwalifikowane do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego i psychologa oraz na wniosek pedagoga szkolnego. Konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
Godziny pracy: Świetlica Socjoterapeutyczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00.
Cele Świetlicy Socjoterapeutycznej:
• prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
• łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
• pomoc w nauce i tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej,
• zapewnienie profesjonalnej opieki wychowawczej,
• eliminowanie zaburzeń zachowania,
• pomoc w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowawczych.

Kadra Świetlicy współpracuje z rodzicami i instytucjami samorządowymi wspierającymi wychowywanie dziecka (szkołami, do których uczęszczają dzieci, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim; Domem Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim, pracownikami socjalnymi Ośrodka).
 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych zajmuje się prowadzeniem postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia „ Dobry Start”, świadczenia „ Za życiem” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W jej skład wchodzą:

1. Sekcja Świadczeń Rodzinnych w szczególności zajmuje się prowadzeniem postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia „ Dobry Start”, świadczenia „ Za życiem” a także świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

2. Fundusz alimentacyjny w szczególności zajmuje się prowadzeniem postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniem i wydawaniem w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz przekazywaniem do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.


Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej - zajmuje się przygotowywaniem projektów decyzji, prowadzeniem niezbędnej dokumentacji: korespondencja, rejestry, wykazy, listy zasiłków, wypłaty świadczeń, obsługą systemu POMOST. Do zadań Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej należy obsługa kasy Ośrodka.