S T A T U T

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powołany został uchwałą Nr X/58/90 Miejskiej Rady Narodowej w Pruszczu Gdańskim z dnia 6 marca 1990 r.

§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:
- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593),
- ośrodku – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim,
- kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim.

§ 3

Siedzibą i obszarem działania ośrodka jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

§ 4

1.Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański podległą Radzie Miasta Pruszcz Gdański.
2.Bieżący nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z uwzględnieniem uprawnień nadzorczych innych organów w zakresie zadań zleconych.

§ 5

1. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego i w tym zakresie kierownik kieruje ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy w stosunku do kierownika ośrodka sprawuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.


Rozdział II
Struktura organizacyjna ośrodka

§ 6

1. W skład ośrodka wchodzą:
1) Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej,
2) Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej,
3) Sekcja Świadczeń Rodzinnych,
4) Sekcja Pomocy Instytucjonalnej,
5) Sekcja Finansowo-Budżetowa,
6) Świetlica Socjoterapeutyczna,
7) Dom Dziennego Pobytu,
8) Środowiskowy Dom Samopomocy.

§ 7

1.Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie ośrodka określa kierownik w regulaminie organizacyjnym.
2. Kierownik jest w szczególności odpowiedzialny za odpowiednią organizację i bieżące kierowanie ośrodkiem
w celu zapewnienia stałej, sprawnej oraz prawidłowej i terminowej obsługi interesantów.
 

Rozdział III
Cel i przedmiot działania

§ 8

1.Podstawowym celem działania ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadającym godności człowieka. Pracownicy ośrodka w swej pracy winni się w szczególności kierować wrażliwością społeczną oraz szeroko pojętym dobrem wspólnoty samorządowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
2.Swoje zadania ośrodek realizuje w szczególności poprzez:
a)tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
b)analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
c)przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
d)pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
e)pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

§ 9

1. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa i realizuje:
a) Zadania własne gminy,
b) zadania zlecone gminie.
2. Do zadań własnych gminy należą w szczególności:
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
c) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w tym specjalnych,
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
i) praca socjalna,
j) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
l) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
ł) dożywianie dzieci,
m) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
n) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy.
3. Zadania zlecone gminie obejmują w szczególności:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
c) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
d) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
e) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej i z innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
f) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Wykonywanie innych zadań określonych uchwałami Rady Miasta Pruszcz Gdański oraz Zarządzeniami Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

§ 10

Realizując zadania, o których mowa w § 9 ośrodek współpracuje z organizacjami pożytku publicznego, a także innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, organami administracji publicznej, kościołami, związkami
i stowarzyszeniami o celach charytatywnych, zajmującymi się sprawami pomocy społecznej na szczeblu gminnym i koordynuje działania w tym zakresie.


Rozdział IV
Gospodarka finansowa ośrodka

§ 11

Kierownik ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan finansowy.

§ 13

Kierownik ośrodka uprawniony jest do tworzenia środków specjalnych zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 14

Nadzór nad prowadzoną przez ośrodek gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

§ 15

Kontrolę prawidłowości rozliczeń ośrodka z budżetem przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański lub upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają odpowiednio zastosowanie: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), inne powszechnie obowiązujące akty prawne oraz Statut Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

§ 17

W statucie mogą być dokonywane zmiany w trybie określonym dla jego nadania.
 

pdf Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zmiana z dnia 18 marca 2009 r.

pdf Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zmiana z dnia 23 maja 2012 r.

pdf Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zmiana z dnia 14 czerwca 2017 r.

pdf Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zmiana z dnia 30 czerwca 2020 r.