Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842 ) poszerzyła kompetencje gminy w zakresie zadań własnych i nałożyła obowiązek utworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w przypadku jej zaistnienia, a także opracowania i realizacji programów ochrony osób doświadczających przemocy oraz prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców
w rodzinach zagrożonych przemocą.

Mając powyższe na uwadze w dniu 24 sierpnia 2011 roku Rada Miasta Pruszcz Gdański podjęła dwie uchwały:
1. Uchwałę Nr IX/99/2011 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2015 dla miasta Pruszcz Gdański,
2. Uchwałę Nr IX/100/2011 w sprawie ustalenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pruszczu Gdańskim.

Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie szczególnie poprzez zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, promowanie oddziaływań profilaktycznych, wsparcie ofiar przemocy na każdym etapie ich powrotu do normalnego życia, jak również pracy ze sprawcą przemocy. Zadania zawarte w Programie realizuje Zespół Interdyscyplinarny w Pruszczu Gdańskim, który został powołany przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego i liczy obecnie 33 członków, którzy są przedstawicielami następujących instytucji:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Komendy Powiatowej Policji,
 • Prokuratury Rejonowej,
 • Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących,
 • Szkoły Podstawowej Nr 3,
 • Zespołu Szkół Nr 2,
 • Zespołu Szkół Nr 4,
 • Katolickich Szkół Niepublicznych,
 • Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka”,
 • Publicznego Przedszkola Nr 3,
 • Niepublicznego Przedszkola "Bajeczka",
 • Żłobka "Króla Maciusia",
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim,
 • Stowarzyszenia „Otwartych Serc”,
 • Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont,
 • Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego,
 • Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe.


Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji
o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy
w rodzinie. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. O podjętych działań wobec rodziny dotkniętej przemocą i wynikach swojej pracy grupy robocze informują Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny

w Pruszczu Gdańskim

ul. Niepodległości 9,

tel. 58 692-17-25pdfPrzemoc w rodzinie.