FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
w  czasie epidemii  wirusa  SARS-CoV-2.

 

W okresie pandemii funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego uległo pewnym ograniczeniom w związku z koniecznością dostosowania działań do rekomendacji Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej dotyczących sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w tym czasie.

 • Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ograniczona jest do niezbędnych zadań wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji.
 • Wszystkie rodziny będące w procedurze „Niebieskie Karty” są nadal objęte pomocą i wsparciem grup roboczych, które zgodnie z zaleceniami odbywają się za pomocą zdalnych środków komunikacji.   
 • Bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury „Niebieskie Karty” dokonywane są pomiędzy członkami grupy roboczej za pośrednictwem rozmów telefonicznych/video konferencji/korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej.
 • Członkowie grup roboczych dokonują rozeznania i przekazują osobom doświadczającym przemocy w rodzinie za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub  powiatu miejscach  i instytucjach, które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego czy prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej.
 • Osoby doświadczającą przemocy w rodzinie i będącą w procedurze „Niebieskie Karty” zobowiązane są do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej sytuacji.
 • Członkowie grup roboczych kontaktują się telefonicznie z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy i będącą w procedurze „Niebieskie Karty”  w celu m.in. motywowania do powstrzymywania się od stosowania przemocy, jak również informowania o ewentualnych konsekwencjach  stosowania przemocy,
 • W przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszana jest konieczność interwencji Policji.
 • Szczególną ochroną i bezwzględną koniecznością bieżącego monitorowania sytuacji objęte są rodziny, w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy.
 • Informujemy o możliwości korzystania z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocyw Rodzinie „Niebieska Linia”.

  Infolinia 800 12 00 02 czynna jest przez całą dobę. Za jej pośrednictwem można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.