Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
ogłasza nabór na stanowisko do świadczenia usług opieki wytchnieniowej
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
edycja 2024

 1. Stanowisko: osoba do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.
 2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie na okres realizacji Programu.
 3. Wymagania:
  Usługę opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby:
  a) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta
  lub
  b) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.
 4. Wymagania dodatkowe:
  a) odpowiedzialność, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista, komunikatywność, cierpliwość, empatia, zaangażowanie,
  b) umiejętność budowania relacji i wzajemnego szacunku, umiejętność motywowania innych do działania, modelowanie zachowań i budowanie samooceny osoby niepełnosprawnej poprzez podnoszenie jej poczucia wartości, poszanowanie prywatności osoby niepełnosprawnej.
 5. Zakres wykonywanych działań:
  Usługi opieki wytchnieniowej polegają na wsparciu członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie ww. usługi polegającej na:
  − odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych,
  − okresowym zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 6. Wymagane dokumenty:
  a) curriculum vitae,
  b) list motywacyjny,
  c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  e) oświadczenia kandydata (własnoręcznie podpisane) o:
      o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
      o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 3 ppkt b), może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:
a) zaświadczenie o niekaralności;
b) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
c) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert (w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Kandydat do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024) osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański lub pocztą na adres Ośrodka.
Nabór kandydatów na stanowisko osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej będzie odbywał się w sposób ciągły, przez cały okres trwania Programu.
Złożenie oferty przez kandydata nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z tym kandydatem.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim będą kontaktować się z wybranymi osobami.
 

 

Przydatne linki


efs
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
sejm
 
mrpips
 
bip
 
ohp
 
Portal Pomocy Społecznej
 
niebieska linia
 
UM Pruszcz Gdański
 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 692 17 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25