DOM DZIENNEGO POBYTU – rozpoczął działalność w 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przeznaczony jest dla osób starszych, samotnych, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność potrzebują wsparcia. DDP jest formą środowiskowej pomocy społecznej, służy utrzymaniu seniorów w dobrej sprawności psychofizycznej niezbędnej do jak najdłuższego, samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Kwalifikację oraz skierowanie do DDP prowadzi MOPS w trybie obowiązującym dla przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Pobyt w DDP jest bezpłatny.
DDP czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8ºº - 15ºº.         
DDP zaspokaja potrzeby ludzi starszych w zakresie:

  • jednego gorącego posiłku /koszt uzależniony jest od wysokości emerytury lub renty, pełny koszt jednego obiadu wynosi 5,50 zł/,
  • usług pielęgnacyjno – higienicznych,
  • pomocy w załatwianiu spraw socjalno – bytowych,
  • poradnictwa  prawnego i psychologicznego,
  • kulturalno – rekreacyjnym,
  • terapii zajęciowej.

MIESZKANIE CHRONIONE – funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 2000 roku. Mieszkanie Chronione jest formą wsparcia społecznego dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez placówki całodobowe. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym może być przyznany m. in. osobie o wyjątkowo trudnej i złożonej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej, osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, zakład dla nieletnich.ośrodki wsparcia